Verejné obstarávanie - Obec Sedliská - Oficiálna stránka obce

SEDLISKÁ
KONTAKT
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Verejné obstarávanie

Samospráva obce

  • Zvýšenie kapacít infraštruktúry MŠ v obci Sedliská
Obec Sedliská, v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, má schválenú Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s názvom „Zvýšenie kapacít infraštruktúry MŠ v obci Sedliská“.
Kód výzvy:  IROP-PO2-SC221-2016-10
Prioritná os:  2 – Ľahší prístup k efektívnejším a kvalitnejším verejným službám.

  • 15.06.2018 Výzva na predkladanie ponúk (§117 Zákona o VO) na predmet obstarávania:
„Zvýšenie kapacít infraštruktúry MŠ v obci Sedliská“ Lehota na predloženie ponuky: 27.06.2018, do 09,00 hod. „Výzva vrátane príloh na stiahnutie“ Predmet obstarávania je súčasťou projektu „Zvýšenie kapacít infraštruktúra MŠ v obci Sedliská“ financovaného z Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program.

Sanácia miesta s nezákonne umiestneným odpadom v obci Sedliská

Multifunkčné ihrisko 33*18 m – zóna športu

Kontaktné údaje:
OcÚ Sedliská
Sedliská 85, 094 09 Sedliská
Tel./fax: +421 57 4886440
Tel.: +421 57 44 76 247
www.sedliska.sk
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky