Verejné obstarávanie - Obec Sedliská - Oficiálna stránka obce

SEDLISKÁ
OFICIÁLNA STRÁNKA OBCE
Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie

Samospráva obce
28.10.2021 - Výstavba chodníka k ZŠ a MŠ Sedliská v k. ú. Sedliská

1.7.2020 - Zóna hier - Relaxpark
Zákazka zadávaná podľa §117
Druh: tovary

11.3.2020 - Výstavba novej hracej plochy


21.10.2019 - Rekonštrukcia kultúrno spoločenského areálu - Sedliská
Zákazka zadávaná podľa §117
Druh: práce

7.10.2019 - Obnovou zachráňme novoromanskú stavbu vranovského regiónu – I. etapa
Zákazka zadávaná podľa §117
Druh: práce

13.9.2019 - Obnovou zachráňme novoromanskú stavbu vranovského regiónu – I. etapa
Zákazka zadávaná podľa §117
Druh: práce

31.01.2019 Výzva na predkladanie ponúk (§117 Zákona o VO) na predmet obstarávania:
„Zvýšenie kapacít infraštruktúry MŠ v obci Sedliská“. Lehota na predloženie ponuky: 08.02.2019, do 9.00 hod.
Predmet obstarávania je súčasťou projektu „Zvýšenie kapacít infraštruktúra MŠ v obci Sedliská“ financovaného z Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program.


29.január 2019 - Sanácia miesta s nezákonne umiestneným odpadom v obci Sedliská  • Zvýšenie kapacít infraštruktúry MŠ v obci Sedliská
Obec Sedliská, v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, má schválenú Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s názvom „Zvýšenie kapacít infraštruktúry MŠ v obci Sedliská“.
Kód výzvy:  IROP-PO2-SC221-2016-10
Prioritná os:  2 – Ľahší prístup k efektívnejším a kvalitnejším verejným službám.

  • 15.06.2018 Výzva na predkladanie ponúk (§117 Zákona o VO) na predmet obstarávania:
„Zvýšenie kapacít infraštruktúry MŠ v obci Sedliská“ Lehota na predloženie ponuky: 27.06.2018, do 09,00 hod. „Výzva vrátane príloh na stiahnutie“ Predmet obstarávania je súčasťou projektu „Zvýšenie kapacít infraštruktúra MŠ v obci Sedliská“ financovaného z Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program.

Sanácia miesta s nezákonne umiestneným odpadom v obci Sedliská

Multifunkčné ihrisko 33x18 m – zóna športu

Návrat na obsah