Zvýšenie kapacít infraštruktúry MŠ v obci Sedliská - Obec Sedliská - Oficiálna stránka obce

SEDLISKÁ
OFICIÁLNA STRÁNKA OBCE
Prejsť na obsah

Zvýšenie kapacít infraštruktúry MŠ v obci Sedliská

Samospráva obceObec Sedliská, v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, má schválenú Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s názvom „Zvýšenie kapacít infraštruktúry MŠ v obci Sedliská“.

Kód výzvy:  IROP-PO2-SC221-2016-10

Prioritná os:  2 – Ľahší prístup k efektívnejším a kvalitnejším verejným službám.

Investičná priorita: 2.2 – Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného  vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry.

Špecifický cieľ: 2.2.1 – Zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl.
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021K844-221-10 bola podpísaná dňa 12. 06. 2018, v centrálnom registri zmlúv bola zverejnená dňa 18. 06. 2018, účinná je nasledujúci deň po dni zverejnenia, t. j. od 19. 06. 2018.

Hlavný cieľ projektu: Hlavným cieľom projektu je rozšírenie a skvalitnenie služieb predprimárneho vzdelávania v obci Sedliská vytváraním podmienok na zavádzanie prvkov inkluzívneho vzdelávania.

Aktivity projektu:
1. Rozširovanie kapacity existujúceho objektu MŠ v obci Sedliská prístavbou existujúceho objektu
2. Stavebno-technické úpravy areálu MŠ v obci Sedliská
3. Obstaranie materiálno-technického vybavenia MŠ v obci Sedliská
Realizáciou aktivít projektu sa dosiahne dostatočná kapacita materskej školy v obci Sedliská. Zlepšia sa podmienky na zosúladenie súkromného a pracovného života rodičov. Rozšírením kapacity sa zvýšia možnosti návratu žien po materskej dovolenke na trh práce. Zníži sa predimenzovanosť detí v triedach, čo môže prispieť k intenzívnejšiemu a aktívnejšiemu rozvíjaniu interakcie medzi deťmi a pracovníkmi MŠ. Rozšírením kapacity prostredníctvom prístavby, realizáciou stavebno-technických úprav areálu a obstaraním materiálno-technického vybavenia sa zlepší kvalita predprimárneho a inkluzívneho vzdelávania.  
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu: 07/2018

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu:12 mesiacov

Celková výška oprávnených výdavkov: 149 169,57 €

Výška nenávratného finančného príspevku: 141 711,09 €

Tento projekt sa realizuje s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
www.irop.sk

SÚVISIACE ODKAZY:

Návrat na obsah