Materská škola - Obec Sedliská - Oficiálna stránka obce

SEDLISKÁ
OFICIÁLNA STRÁNKA OBCE
Prejsť na obsah

Materská škola

Inštitúcie > Škola

V našej obci bola zriadená materská škola v roku 1976.
Bola umiestnená v priestoroch základnej školy. Prvou riaditeľkou MŠ bola Zlatica Korčinská. Nová budova 3-triednej MŠ s počtom 90 detí bola dokončená v roku 1986. Do roku 1989 bola riaditeľkou Jaroslava Raková. Od roku 1989 po súčasnosť je Mária Drutárová.
V MŠ sa počet detí postupne znižoval.

Súčasnosť školy

V súčasnej dobe je MŠ 1 - triedna s počtom 24 zaradených detí vo veku od 2 do 6  rokov. MŠ tvorí spolu so ZŠ jeden právny subjekt. MŠ poskytuje deťom poldenné ale aj celodenné predprimárne vzdelávanie,  spravidla od 06.30 hod.  do 16.30 hod. a podľa potrieb zákonných zástupcov.

2012 - rekonštrukcia budovy školy


Kontakt

Materská škola
Sedliská 95
tel.:057/44 76 203

Zápis detí do materskej školy 2020/2021
  • Zápis detí do MŠ


Do materskej školy sa prijímajú deti na základe žiadosti zákonného zástupcu, môžu sa prijímať aj deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, deti nadané, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.
     Do materskej školy sa prijímajú priebežne, alebo pre nasledujúci školský rok, spravidla od 15.02. do 15.03. kalendárneho roka.

  • Poplatky za MŠ


Tento príspevok sa uhrádza vopred do 10 - teho dňa v kalendárnom mesiaci. Príspevok v MŠ sa neuhrádza za dieťa:
- ktoré má 1 rok  pred plnením povinnej školskej dochádzky
- ak zákonný zástupca dieťaťa predloží zástupkyni pre MŠ doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevok k dávke v hmotnej núdzi
- ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu


  • Zameranie materskej školy


    Zámerom školy  je zachovanie ľudových tradícií, čomu nasvedčuje aj výzdoba interiéru materskej školy.
Na škole sú vytvárané podmienky tvorivo humanistickej výchovy. Hlavným cieľom MŠ je podporovať osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíjať schopnosť a zručnosti, utvárať predpoklady na ďalšie  vzdelávanie.

Pripravovať na život spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí.
K splneniu tohto cieľa nám pomáhajú rôzne akcie, formy a metódy práce s deťmi.

  • Vízia materskej školy


     Zaradiť do  výchovno-vzdelávacieho procesu náboženskú výchovu a výučbu cudzích jazykov, informačnú výchovu - oboznámiť deti so základmi práce s počítačom.

Návrat na obsah