Zmluva 2023 - Obec Sedliská - Oficiálna stránka obce

SEDLISKÁ
OFICIÁLNA STRÁNKA OBCE
Prejsť na obsah

Zmluva 2023

Samospráva obce > Zverejňovanie > Zmluvy

Od 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na internetovej stránke od 1.1.2011.


Zmluva č.230680 08U01
Dodatok č.1 D01_SEP-IMRK2-2022-004976 Kanalizácia a ČOV Sedliská
Zmluva o grantovom účte - Prima Banka
Dodatok č.3 Zmluva č.E3921 08U01 - EF
Dohoda č.23/40/010/35
Zmluva č. POD 98/2023
Zmluva o nájme - Hrivnak
Zmluva o bežnom účte - Rozšírenie vodovodu  Kanalizácie
Dodatok č.1 - Vihorlatské múzeum Humenné
Zmluva o dielo - Vihorlatské múzeum Humenné
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí NFP - Kompostáreň v obci Sedliská
Zmluva o poskytnutí podpory - SAZP
Zmluva o dielo - archeol. výskum
Zmluva o grantovom účte - Program obnovy dediny
Zmluva o spolupráci - Národný projekt Rozvojové tímy
Zmluva o nájme - Varga
dohoda č. 23 40 054 1568_001
Dohoda č.23/40/054/1568
Nájomná zmluva - E.Adam
Dodatok č.2 k Zmluve o prenájme pozemku
Kúpna zmluva č.Z20234736_Z
Zmluva o grantovom účte - Prima banka (MRK - Rozvojový tím)
Zmluva č.1112/2023/OPR o poskytnutí dotácie
Dodatok č.1 k Zmluve č.1046/2022/OPR o poskytnutí dotácie
Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena 116-1130VT/2023
MANDÁTNA ZMLUVA č. 20230601
Zmluva o postupení práv a povinnosti stavebníka č.263/24/2023/IU
Zmluva o poskytnutí finan. prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládeže - Mesto Vranov n/T
Úrazové poistenie - Komunálna poisťovňa
Dodatok č.4 Zmluva o zabezpečení systému združ. nakladania s odpadmi č.O 51/2022
Darovacia zmluva - ŠÚ SR
Príloha č.4 - k zmluve o poskytovaní služieb - FÚRA
Nájomná zmluva - SUC PSK  
Zmluva č.9/2023 - SČK
Zmluva č.8/2023 - MIMA
Zmluva č.6/2023 - KZ Sedliská
Zmluva č.5/2023 - MO JDS
Zmluva č.4/2023 - FK Sedliská
Zmluva č.3/2023 - GKF Sedliská
Zmluva č.2/2023 - RKC Podčičva/Sedliská
Zmluva č.1/2023 - RKC Sedliská
    Návrat na obsah