Plán práce

na školský rok 2012/2013

Základné identifikačné údaje

Názov školy

Základná škola s materskou školou Sedliská

Adresa školy

094 09 Sedliská 92

Telefón

+421574476117

E-mail

riaditel@zssedliska.edu.sk

Zriaďovateľ

Obec Sedliská

Vedúci zamestnanci školy

 

Priezvisko, meno

Telefón

Služ. mobil

e-mail

Riaditeľ

Straka Štefan

057/4476117

0915943033

riaditel@zssedliská.edu.sk

ZRŠ

Mária Drutárová

 

 

 

ZRŠ

 

 

 

 

ZRŠ

 

 

 

 

Rada školy

 

Titl., priezvisko, meno

Kontakt

predseda

Mgr. Denisa Vrbenská

 

pedagogickí zamestnanci

Mária Kobulnická

 

 

 

 

 

 

 

ostatní zamestnanci

Marta Vožná

 

 

 

 

zástupcovia rodičov

Anna Hoľková

 

 

Mgr. Agniezska Grajcarová

 

 

 

 

 

 

 

zástupca zriaďovateľa

Matej Sabol

 

iní

Mária Bratková

 

Poradné orgány školy

Názov MZ a PK

Vedúci

Zastúpenie predmetov

Poznámka

MZ 1.-4.roč. ZŠ

Mgr. Štefan Straka

1. -4. roč. ZŠ

 

Personálne zabezpečenie vyučovania

Pedagóg / zamestnanec

Funkcia

Triednictvo

Ďalšie úlohy a kompetencie

Mgr. Štefan Straka

Riaditeľ

I.

 

Mária Drutárová

Zástupkyňa pre MŠ

 

 

PaedDr. Adriana Harmanová

Učiteľka

II.

 

Mgr. Katarína Sabolová

Učiteľka

III.

 

Mgr. Eva Smoláková

Učiteľka

IV.

 

Mgr.Juliána Calková

Vychovávateľka

 

 

Mária Kobulnická

Učiteľka MŠ

 

 

Údaje o počte žiakov

Ročník:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Spolu

počet tried

1

1

1

1

0

0

0

0

0

4

počet žiakov

17

16

16

15

 

 

 

 

 

64

z toho ŠVVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

z toho v ŠKD

4

11

5

2

 

 

 

 

 

 

Organizácia školského roka

Školský rok 2012/2013 sa začína 1. septembra 2012.

Školské vyučovanie sa začína ... . septembra 2012.

Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne ... . septembra 2012.

Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2013.

Klasifikačná porada za prvý polrok sa uskutoční najskôr ... . januára 2013.

Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 4. februára 2013 a končí sa 28. júna 2013.

Klasifikačná porada za druhý polrok sa uskutoční najskôr ... . júna 2013.

 

Prázdniny

Termín prázdnin

jesenné

31.10. - 2.11.2012

vianočné

24.12.2012 - 7.1.2013

polročné

1.2.2013

jarné

18.2. - 22.2.2013

veľkonočné

28.3. - 2.4.2013

letné

1.6. - 30.8.2013

Kalendár akcií školy

Dátum

Názov

Pre koho (účastníci)

Organizuje (zodpovednosť)

október 2012

Výstup na hrad

Obec

HZOS Vranov ,OcÚ, ZŠ

október 2012

Deň úcty k starším - kultúrny program

Obec - starí občania

ZŠ s MŠ

október 2012

Noc v škole

žiaci ZŠ

učitelia a rodičia ZŠ

november 2012

Divadelné predstavenie - Prešov

žiaci ZŠ

riaditeľ školy

december 2012

Mikuláš

žiaci ZŠ aMŠ

učitelia a rodičia ZŠ

december

Posedenie pri jedličke

žiaci ZŠ aMŠ

učitelia a rodičia ZŠ a MŠ

február 2013

Snehohranie

žiaci ZŠ

triedni učitelia

marec

Pytagoriáda, MO

žiaci ZŠ

triedni učitelia 3. a 4.ročníka

apríl 2013

Slovenský slávik

žiaci ZŠ

triedni učitelia

apríl 2013

Hviezdoslavov Kubín

žiaci ZŠ

triedni učitelia

máj 2013

Vlastivedný zájazd

žiaci ZŠ

triedni učitelia

jún 2013

MDD

žiaci ZŠ

triedni učitelia a ZR

jún 2013

Športová olympiáda

žiaci ZŠ

triedni učitelia

Kalendár porád

Termín

Čas

Druh porady

september 2012

13.00 - 14.00

pracovná porada

plán práce školy, ŠVZP

november 2012

13.00 - 14.00

pedagogická rada

I.štvrťrok - vých.vzdelvýsledky

január 2013

13.00 - 14.00

pedagogická rada

klasifikácia 1. polrok

apríl 2013

13.00 - 14.00

pedagogická rada

III.štvrťrok - vých.vzdelvýsledky

jún 2013

13.00 - 14.00

pedagogická rada

klasifikácia 2.polrok

jún 2013

13.00 - 14.00

hodnotiaca porada

hodnotenie výsledkov za školský rok

SWOT analýza

Silné stránky školy :

- tradícia školy v kvalitnom vzdelávaní

- komplexnosť a poloha školy / ZŠ s MŠ, stravovanie, športový areál /

- kvalita a skúsenosť pedagogických zamestnancov

- nízke počty žiakov v triedach

Slabé stránky školy:

- vysoký počet žiakov z nevyhovujúcich sociálnych pomerov

- nízka vedomostná a sociálna úroveň prichádzajúcich detí

- nedostatočná spolupráca s rodičmi detí zo sociálne znevýhodneného prostredia

- chýbajúca telocvičňa

- málo sponzorov

Príležitosti:

- zmena legislatívy / tvorba nového školského programu /

- možná spolupráca so zahraničnými družobnými školami

- dobrá spolupráca so zriaďovateľom

- nové smery vo vzdelávaní

Hrozby:

- zvyšujúca sa byrokrácia

- demografický pokles

- dopady hospodárskej a finančnej krízy

- nedostatok finančných prostriedkov na odmeňovanie pedagogických i

nepedagogických pracovníkov školy

Konkrétne hlavné úlohy vo výchovno – vzdelávacom procese

Hlavné úlohy a rozpracovanie cieľov školy

1. Celková profilácia ciele školy

Od roku 2004 sme školou s právnou subjektivitou. V právnych vzťahoch vystupuje vo vlastnom mene a má zodpovednosť vyplyvajúcu z týchto vzťahov.

1. Našim poslaním je vychovávať a vzdelávať žiakov, ktorí budú chápať seba a iných, schopní

tvorivo a kriticky myslieť,riešiť problémy, dokážu vyjadriť ocenenie a uznanie a v ďalšom živote

budú schpní uplatniť vedomosti a schopnosti, získané na našej škole.

2. Budeme sa snažiť predchádzať negatívnym vplyvom súčasnej doby ako sú drogy, teror a násilie,

kriminalitu, záškoláctvo, šikanovanie, nenávisť, etnickú neznášanlivosť. V protiklade k týmto

javom budeme žiakov vychovávať v duchu humanizmu, ľudským právam.

3. Sústavne a cieľavedome sa budeme podieľať na vytváraní zdravého, ekologicky čistého a

estetického prostredia školy, viesť žiakov k zdravému spôsobu života.

4. Materiálnymi hodnotami sa budeme podieľať na vytváraní vhodných podmienok pre pokojnú a

tvorivú prácu našich žiakov a pracovníkov školy.

5. Aktívne budeme podporovať talentovaných a nadaných žiakov individuálnym prístupom a

zapájaním do súťaží na rôznej úrovni.

6. Zvýšenú pozornosť budeme venovať slaboprospievajúcim žiakom v spolupráci s rodičmi, s

CPPPaP.

7. V ŠKD sa budeme usilovať o zabezpečenie duševného a telesného vývoja detí. Budeme u nich

pestovať morálno-vôľové vlastnosti, citovú výchovu, utvárať dobré vzťahy medzi chlapcami a

dievčatami, vekovo rozdielnymi deťmi.Budeme u nich formovať kladný vzťah k práci, viesť ich k

ochrane životného prostredia.

8. Úzko budeme spolupracovať s Radou školy, Združením rodičov,Obecným úradom a inými

organizáciami v obci pre sústavné vytváranie čo najlepších podmienok a zvyšovanie celkovej

úrovne školy.

2. Realizácia hlavných úloh z POP

V školskom roku 2012/2013 sa zameriame :

- budeme sa podieľať na realizácii úloh vyplývajúcich z Národného programu podpory zdravia,

Koncepcie enviromentálnej výchovy a vzdelávania, Národnej stratégie trvalo

udržateľného rozvoja a so záverov a odporučaní 3. národnej konferencie Environmentálna

výchova a vzdelávanie na školách v SR.

- budeme plniť úlohy vyplývajúce z Národného programu starostlivosti o deti a dorast v SR

na roky 2008-2015, s dôrazom na zdravotnú fyzickú aktivitu detí a žiakov.

- naďalej sa podieľať v súlade s Kocepciou prevencie drogových závislostí na realizáci úloh

Narodnéhoi programu boja proti drogám, v spolupráci s rodičmi žiakov, centrami výchovnej

prevencie elimnovať vplyvy na žiakov.

- zameriame sa na elimináciu prvkov šikanovania od najnižšieho ročníka školy, elimináciu problémov

záškoláctva a správania sa žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.

V školskom roku vo vyučovacom procese budeme :

- plniť úlohy spracované v ŠkVP pre jednotlivé predmety

- využívať komunikatívno-poznávací princíp pri vyučovaní cudzieho jazyka a slovenského jazyka a

literatúry

- zamerať sa na zážitkové vyučovanie v jednotlivých predmetoch

- posilňovať čitateľskú gramotnosť žiakov

- postupne eliminovať memorovanie

- hodnotenie žiakov realizovať podľa Metodického pokynu č.22/2011 na hodnotenie žiakov školy

- umožniť žiakom prístup ku všetkým informačným zdrojom, podporovať zavádzanie IKT do

jednotlivých predmetov

- do tematických plánov lednotlivých predmetov implementovať úlohy environmentálnej výchovy,

učivo Ochrana človeka a prírody, úlohy sexuálnej výchovy a výchovy k manželstvu a rodičovstvu

Rozpracovanie hlavných úloh školy

Úlohy smerujúce k práci pedagógov, pracovníkov školy :

a) Akceptovať prvky demokracie a plurality názorov, rešpektovanie zákonitostí v každodennej pedagogickej a spoločenskej praxi. Viesť žiakov k tolerancii, priateľstvu, k zlepšeniu medziľudských vzťahov, k humanite a tým predchádzať prejavom diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.

Úloha: trvalá

Zodpovední: všetci zamestnanci školy

b) Všetky zásadné rozhodnutia konzultovať s pedagogickými zamestnancami na operatívnych poradách a pedagogických radách

Úloha: trvalá

Zodpovední: vedenie školy, TU

c) Kolektívne tvorivo pristupovať k riešeniu problémov, väčšinou prijaté riešenie považovať za záväzné.

Úloha: trvalá

Zodpovední: všetci zamestnanci školy

d) Neustále zvyšovať štandard nárokov na kvalitu práce každého pracovníka školy a na každého žiaka, predchádzať konfliktným situáciám,

Úloha: trvalá

Zodpovední: vedenie školy, všetci zamestnanci

e) Zamerať sa na zvyšovanie zodpovednosti metodických orgánov a zabezpečiť ich participáciu na riadení školy a skvalitňovaní všetkých oblastí života v škole.

Vo vyučovacom procese širšie uplatňovať citlivý prístup k deťom, vytvárať pocit radosti z učenia sa. Dôsledne dodržiavať Dohovor o právach dieťaťa a Deklaráciu práv dieťaťa. Do tematických plánov pre jednotlivé predmety zapracovať úlohy súvisiace s výchovou v duchu humanizmu a so vzdelávaním v oblasti ľudských práv, úlohy environmentálnej výchovy a výchovy k manželstvu a rodičovstvu, úlohy vyplývajúce z osnov Ochrany človeka a prírody

Úloha: trvalá

Zodpovední: všetci pedagogickí zamestnanci

g) Vo všetkých fázach učebného procesu rešpektovať zásadu cieľavedomej aktivity žiakov, zásadu postavenia žiaka ako subjektu pri vedúcej úlohe učiteľa, zásadu spätnej väzby, rozvíjať samostatnosť, tvorivosť pri osvojovaní poznatkov formou tímovej a individuálnej práce. Realizovať komunikatívno - poznávací princíp vo vyučovaní a výchovnej práci v ŠKD. Umožniť všetkým vedomostným skupinám žiakov aktívnu a zmysluplnú prácu, vyhodnotiť ju a pozitívne výchovne využiť. Pracovať so žiakmi na vyučovacích hodinách diferencovane, využívať problémové a iné aktivizačné metódy a formy práce. Využívať interaktívne zážitkové a skúsenostné učenie, projektové učenie a ďalšie, ktoré prepájajú učenie so životom a rozvíjajú kľúčové, personálne a sociálne kompetencie žiakov. Umožniť žiakom prístup ku všetkým zdrojom informácií, využívať IKT na vyučovacích hodinách i v príprave na celoživotné vzdelávanie.

Úloha: trvalá

Zodpovední: všetci pedagogickí zamestnanci

h) Individuálne študovať odbornú a metodickú literatúru, novozískané poznatky realizovať v praxi. Podľa záujmu realizovať I., resp. II. kvalifikačnú skúšku, Pedagogické čítanie a iné formy individuálneho vzdelávania, rozvíjať kompetencie v rámci IKT.

Úloha: podľa plánu MZ

Zodpovední: vedúci MZ , ped. zamestnanci

i) Umožniť a podporiť účasť pedagogických pracovníkov na odborných seminároch a prednáškach organizovaných MPC, resp. účasť na iných druhoch štúdia. Pravidelne oboznamovať pracovníkov s platnými právnymi predpismi a tým zvyšovať právne vedomie zamestnancov

Termín: podľa ponuky MO a záujmu zam.

Zodpovední: vedenie školy

j) Vypracovať časovo-tematickú náplň povinných predmetov v zmysle POP ako súčasť ŠkVP.

Termín: povinné do 15.9.2012

Zodpovední: vyučujúci predmetov

k) Posilniť vplyv mravnej, estetickej, telesnej a pracovnej výchovy na emocionálny život a hodnotovú orientáciu žiakov. Obsah predmetov využívať na pestovanie a posilňovanie národného povedomia, využiť pri tom významné regionálne a celospoločenské výročia, odporučené dni a týždne uvedené v POP 2011/2012. Zvýšenú pozornosť venovať kvalite vyučovania predmetu matematiky, slovenského jazyka a literatúry, cudzieho jazyka, prírodovedy, Na hodinách materinského jazyka venovať zvýšenú pozornosť počúvaniu a čítaniu s porozumením, posilňovať čitateľskú gramotnosť na I. stupn.

Úloha: trvalá

Zodpovední: všetci pedagogickí zamestnanci

l) Obsah výchovy a vyučovania využívať na formovanie a prehlbovanie pozitívneho vzťahu žiakov k ochrane životného prostredia a na zvyšovanie aktívneho podielu žiakov na jeho tvorbe. Podieľať sa na realizácii Koncepcie Environmentálnej výchovy na školách

schválenej MŠ SR 28.8.1997 c.4251/97-152, viest‘ žiakov k zvýšenej starostlivosti a zodpovednosti za vlastné zdravie. Systematickú pozornosť venovať plneniu úloh z „Národného programu boja proti drogám a Národného programu podpory zdravia. Počas školského roka realizovať aktivity k Svetovému dnu výživy, Týždňu zdravia, Svetovému dňu duševného zdravia atd. Vychovávať žiakov k prevencii pred civilizačnými chorobami, posilňovať zdravý životný štýl.

Úloha: trvalá

Zodpovední: všetci pedagogickí zamestnanc

m) V rámci triednických hodín a obsahu vyučovania upozorňovať žiakov na nebezpečie návyku používania omamných látok. Monitorovať správanie žiakov, zistené problémy v zárodku riešiť, a tak predísť šíreniu negatívnych javov v kolektívoch. Organizovať aktivity zamerané na elimináciu drogových závislostí, šikanovania, kriminality a iných sociálno - patologických javov. Využívať námety z úlohy MŠ SR zo Stratégií prevencie kriminality, eliminovania šikanovania, prevencie HIV/AIDS. Spolupracovať s CVPP a PZ.

Úloha: trvalá

Zodpovední: všetci pedagogickí zamestnanci

koordinátor drogových závislostí

n) Vypracovať harmonogram podujatí v oblasti prevencie drog. závislostí.

Úloha: trvalá

Zodpovedný: koordinátor drog. závislostí

o) Viesť žiakov k udržiavaniu čistoty a k estetike pracovného prostredia, aktivizovať žiakov k tvorbe a vylepšovaniu pracovného a životného prostredia.

Úloha: trvalá

Zodpovední: všetci zamestnanci školy

p) Zvýšenú pozornosť venovať problémovým žiakom, úzko spolupracovať s lekárom, CPPPaP a centrom výchovnej prevencie.

Úloha: trvalá

Zodpovední: všetci ped. zamestnanci

r) Pri každej činnosti so žiakmi dbať na bezpečnosť a ochranu zdravia. Dôsledne zabezpečovať ochranu zdravia pri práci. Zabezpečiť optimálne podmienky pre vzdelávanie žiakov s civilizačnými a inými chorobami na základe ich špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb. Dôsledným vykonávaním dozorov zabrániť svojvoľnému pohybu žiakov po škole a tým zamedziť zhromažďovaniu žiakov s nežiaducimi aktivitami (fajčenie, šírenie drog…).

Úloha: trvalá

Zodpovední: všetci pedagogickí zamestnanci

s) Priebežne monitorovať zmeny v správaní detí. V prípade podozrenia zo zanedbávania povinností, fyzického alebo psychického týrania, šikanovania, užívania drog avizovať rodičom a spolupracovať s odborom sociálnych vecí, CVPP, CPPPaP, pediatrom a PZ

Úloha: trvalá

Zodpovední: všetci ped. zamestnanci

t) V prípade žiakov s výraznými poruchami správania či záškoláctva spolupracovať s centrom výchovnej a psychologickej prevencie a CPPPaP. Ak sa správanie dieťaťa nedá koordinovať pedagogickými postupmi, navrhne škola zaradiť dieťa do starostlivosti špeciálnych výchovných zariadení. V súlade s článkom 28 Dohovoru o právach dieťaťa prijímať účinné opatrenia na povzbudenie pravidelnej školskej dochádzky a na obmedzenie počtu tých, ktorí školskú dochádzku neukončia.

Úloha: trvalá

Zodpovední: všetci ped. zamestnanci

u) Školský výlet organizovať v termíne od 20.5.2013 do 15.6. 2013

Zodpovední: všetci zamestnanci

v) Zaujímavými, pútavými formami organizovať činnosť detí ŠKD. Pestrou činnosťou regenerovať sily detí, kompenzovať zaťaženie detí v škole.

Úloha: trvalá

Zodpovední: vych. ŠKD

w) Zvýšiť starostlivosť a skvalitniť prípravu na vyučovanie s dôrazom na pomoc rodinám a tým zvýšiť záujem o účasť detí v ŠKD

Úloha: trvalá :

Zodpovední: , vych.ŠKD

x) Pri zápise žiakov do l. ročníka spolupracovať s MŠ

Úloha: január, február 2013

Zodpovední: MZ l. stupňa,

2. Úlohy smerujúce k práci k práci žiakov

a, Vyžadovať kvalitnú dochvíľnu prácu žiakov. Využiť existujúce platné štandardy, testy a úlohy na objektívne posúdenie úrovne a kvality vedomostí v jednotlivých predmetoch. Dodržiavať interne dohodnutú percentuálnu stupnicu klasifikácie.

Úloha: - trvalá

Zodpovední: všetci pedagogickí zamestnanci

b, Na základe včasnej diagnostiky diferencovať nároky na prácu a vedomosti žiakov a tým utvárať predpoklady pre bezstresový pobyt a výkon žiakov v škole. Pozitívne motivovať žiakov k učeniu, položiť kvalitné základy celoživotného vzdelávania.

Úloha: trvalá

Zodpovední: všetci pedagogickí zamestnanci

c, Nadaným a talentovaným žiakom umožniť realizovať vedomosti a schopnosti na olympiádach a súťažiach, vzbudzovať v nich túžbu po nadobúdaní nových vedomostí a poznatkov aj individuálnym vzdelávaním sa.. Upevňovať fyzické a duševné zdravie, telesný a pohybový rozvoj žiakov. Zapojiť sa do športových súťaží a do súťaže mladých hasičov.

Úloha: trvalá

Zodpovední: všetci ped. zamestnanci

d, V práci so žiakmi uprednostňovať komunikatívno - poznávací princíp, dialogické metódy a formy práce, rešpektovať osobnosť, názory a skúsenosti žiakov. V praxi realizovať obsah „Deklarácie práv dieťaťa a Dohovoru o právach dieťaťa v školách a školských zariadeniach“. V rámci Národného programu k ľudským právam viesť deti tak, aby sa výchova k ľudským právam stala integrálnou súčasťou celoživotného procesu podpory a ochrany ľudských práv, aby podporila hodnotu človeka ako ľudského jedinca a rozvoj medziľudských vzťahov v demokratickej spoločnosti. V každodennej vzdelávacej praxi využívať dostupné odborné časopisy odporúčané MŠ SR, zavádzať do procesu projektové vyučovanie, využívať počítačovú učebňu a internet.

Úloha: trvalá

Zodpovední: všetci pedagogickí zamestnanci

e, Primerane a nenásilne učiť žiakov rešpektovať názory iných a kultivovane odôvodňovať vlastný názor. Výchovný aspekt zamerať na posilňovanie zdravého životného štýlu, včasných a odborných preventívnych zásahov, formovanie právneho a občianskeho vedomia, primeraného hodnotového systému, etických noriem, humánneho a prosociálneho cítenia. Informovať o škodlivosti návykových látok a realizovať efektívne odborne podložené preventívne programy

Úloha: trvalá

Zodpovední: všetci pedagogickí zamestnanci

f, Vytvárať možnosti pre bezprostredné, neformálne pôsobenie na žiakov, učiť ich humánnosti, slušnosti, disciplíne, tolerancii, upevňovať v nich cit, skromnosť, vlastenectvo vo vyučovacom aj mimo vyučovacom čase (triednické hodiny, vychádzky…).

Úloha: trvalá

Zodpovední: všetci pedagogickí zamestnanci

g, Organizovaním športových a kultúrnych podujatí upevňovať kolektívy tried a organizovaním celoškolských podujatí aktivizovať záujmovú telovýchovnú a športovú činnosť.

Úloha: trvalá

Zodpovední: všetci pedagogickí zamestnanci

h, Neustále vysvetľovať nevyhnutnosť vzdelávania v živote. Pokračovať vo výučbe cudzieho jazyka od 1. ročníka.

Úloha: trvalá

Zodpovední: všetci pedagogickí zamestnanci

vyučujúci cudzieho jazyka

vedenie školy

ch, Úzkou spoluprácou učiteliek 1. stupňa a vychovávateľky ŠKD zabezpečiť kvalitnú prípravu žiakov na vyučovanie

Úloha: trvalá

Zodpovední: MZ I .stupňa

i. Zodpovednosť za priestory hornej chodby, kontrolu dodržiavania osobnej hygieny preberajú žiaci 3.ročníka, WC - chlapci žiaci 4. ročníka Zodpovednosť za priestory dolnej chodby, kontrolu dodržiavania osobnej hygieny preberajú žiaci 4.ročníka, WC- dievčatá žiačky 4. ročníka

V odpoludňajšej činnosti preberajú zodpovednosť žiaci ŠKD :

Termín : stály Zodpov.: vyuč., vychov.

j. Vyučovanie hodín telesnej výchovy organizovať tak, aby v priaznivom počasí boli žiaci

čo najviac na čerstvom vzduchu. Využívať možnosť blokovej výučby hodín TV.

Termín : stály Zodpov.: vyuč. TV

k. Koniec kalendárneho roka pred odchodom na zimné prázdniny uskutočniť posedenie pri

jedličke spojené s voľným programom detí.

Termín : 21.12.2012 Zodpov.: vyuč., vychov.

l. Uskutočniť previerky vedomostí žiakov za l. polrok v 2.-4. ročníku.

Termín : január 2013 Zodpov.: riaditeľ školy

m. V spolupráci so Združením rodičov uskutočniť :

a/ zasadnutia triednych rodičovských schôdzí

Termín : okt., jan., marec, máj

b/ karneval žiakov ZŠ,MŠ

Termín : február 2013

c/ vlastivedný zájazd

Termín : jún 2013 Zodpov. : riaditeľ školy,preds. ZR

n. Podporovať a rozvíjať telesnú zdatnosť a zdravie žiakov :

a/ častým pobytom na čerstvom vzduchu, využívaním telovýchovného zariadenia na

školskom dvore

b/ organizovaním turistických vychádzok „ Výstup na 100 slovenských hradov“

Termín : október 2009 Zodpov.: vyučujúci

o. Pripraviť žiakov a zúčastniť sa súťaží v speve ľudových piesní podľa harmonogramu

súťaží.

Termín : v texte Zodpov.: p. Sabolová

p. Pripraviť žiakov a zúčastniť sa súťaží v umelecom prednese podľa harmonogramu súťaží.

Termín : v texte Zodpov.: p. Harmanová

r. V súlade s novou koncepciou vyučovania Sj a L vo výchovno-vzdelávacom procese,

v činnosti ŠKD, prehlbovaním čitateľských zručností, vzťahu ku knihám, podporovať

záujem ku knihám, a to :

a/ informáciami na vyučovacích hodinách o knihách a spisovateľoch pre detí

b/ organizovaním návštev divadelných predstavení pre deti

c/ uskutočnením triednych a školských kôl literárnych súťaží v prednese poézie a prózy

Termín : a/ stály Zodpov.: vyučujúci

b/ 1-krát ročne Zodpov.: riaditeľ školy

c/ marec 2013 Zodpov.: p.Harmanová

d/ v mravnej výchove upriamiť pozornosť na pestovanie kladného vzťahu ku všetkým

knihám / aj k učebniciam /, pozorovať a nabádať žiakov, aby mali knihy v náležitom

poriadku / čistota, obaly /, aby žiaci sami odhaľovali vinníkov a upozorňovali na ich

chyby

Termín : stály Zodpov.: vyučujúci

s. V estetickej výchove pestovať u žiakov kladný vzťah ku spevu, ľudovej tvorivosti,

uskutočniť triedne a školské kolo súťaže „Slovenský slávik“.

Termín : apríl 2013 Zodpov.: p.Sabolová

t. V spolupráci s OcÚ a ZR pri ZR zorganizovať spoločenské podujatie ku Dňu matiek.

Termín : máj 2013 Zodpov.: riaditeľ školy

u. Pripraviť a zúčastniť sa súťaže v požiarnickom športe „Plameň 2013“

Termín : máj 2013 Zodpov.: riad.školy,p.Grajcar

v. Zvýšenú pozornosť venovať M a SJ vo 4.ročníku.Príprava na MO, Pytagoriadu,

Termín : 2.polrok 2009 Zodpov.: vyuč.4.ročníka

x. Z príležitosti MDD uskutočniť športovú olympiádu žiakov školy.

Termín : v texte Zodpov.: pracovníci školy

y. Podľa upravených osnov učiva Ochrana človeka a prírody uskutočniť didaktické hry a

cvičenia v prírode.

Termín : jún 2013 Zodpov.: vyučujúci

z. Uskutočniť výstupné previerky zo SJ a M vo všetkých ročníkoch.

Termín : jún 2013 Zodpov.: riaditeľ školy

3. Úlohy smerujúce k práci školy, k spolupráci školy s rodinou, učiteľa s rodičom

a, Spojiť úsilie pedagógov a rodičov pri výchove a vzdelávaní detí. Posilniť vzájomnú dôveru a spoluprácu v tomto smere formou osobných rozhovorov.

Úloha: trvalá

Zodpovední: triedni učitelia, vedenie školy,

b, Prehĺbiť spoluprácu a zainteresovanosť rodičov na práci školy prostredníctvom zasadnutí výboru ZR , triednych zasadnutí, RŠ, organizovaním spoločných projektov. Zapájať rodičov do riešenia problémov školy. Úloha: trvalá

Zodpovední: triedni učitelia,preds. ZR, predseda RŠ

c, Na základe dôvery a partnerstva včas konzultovať - avizovať zdravotné, psychické problémy resp. problémy v dochádzke, správaní a prospechu žiakov. Dôsledne dodržiavať Metodické pokyny na zabezpečenie aplikácie ustanovenia § 18 ods. 2 zákona č. 281/2002 Z. z. o prídavku na dieťa a o príspevku k prídavku na dieťa v znení zákona č. 658/2002 Z.z. ( zanedbávanie povinnej školskej dochádzky).

Úloha: trvalá

Zodpovední: triedni učitelia, vedenie školy

4. Úlohy smerujúce k organizácii a zabezpečeniu plynulého chodu školy

1. Vyvinúť maximálne úsilie na realizáciu úprav areálu školy. V rámci možností vylepšovať materiálne, priestorové a estetické podmienky pre prácu v škole. Úloha: trvalá

Zodpovední: vedenie školy podľa určenia

2. V rámci možností realizovať potrebnú údržbu školskej budovy a zariadení.

Úloha: trvalá

Zodpovední: vedenie školy

3. Uskutočňovať priebežné školenia všetkých zamestnancov školy a preverovať vedomosti z BOZP a PO.

Termín: september a priebežne

Zodpovední: vedenie školy, BT

4. Vyžadovať dodržiavanie predpisov BOZP, nosenie OOPP pri práci a robiť kontrolu.

Úloha: trvalá

Zodpovední: vedenie školy a BT

5.Aktivity v mimo vyučovacom čase zapisovať do Zošita aktivít. V prípade mimoriadnych odmien, v prípade dostatku finančných prostriedkov, poslúžia ako kritérium na pridelenie finančnej odmeny.

Termín: školský rok 2012/2013

Zodpovední: riaditeľ školy

6· Viest evidenciu školských a pracovných úrazov, zabezpečiť odškodnenie úrazov.

Zodpovední: ZRŠ + bezp. technik

Termín :priebežne, dlhodobo.

Spolupráca s rodičmi a verejnosťou

3. Úlohy smerujúce k práci školy, k spolupráci školy s rodinou, učiteľa s rodičom

a, Spojiť úsilie pedagógov a rodičov pri výchove a vzdelávaní detí. Posilniť vzájomnú dôveru a spoluprácu v tomto smere formou osobných rozhovorov.

Úloha: trvalá

Zodpovední: triedni učitelia, vedenie školy, ZR

b, Prehĺbiť spoluprácu a zainteresovanosť rodičov na práci školy prostredníctvom zasadnutí výboru ZR , triednych zasadnutí, RŠ, organizovaním spoločných projektov. Zapájať rodičov do riešenia problémov školy. Úloha: trvalá

Zodpovední: triedni učitelia,preds.ZR, predseda RŠ

c, Na základe dôvery a partnerstva včas konzultovať - avizovať zdravotné, psychické problémy resp. problémy v dochádzke, správaní a prospechu žiakov. Dôsledne dodržiavať Metodické pokyny na zabezpečenie aplikácie ustanovenia § 18 ods. 2 zákona č. 281/2002 Z. z. o prídavku na dieťa a o príspevku k prídavku na dieťa v znení zákona č. 658/2002 Z.z. ( zanedbávanie povinnej školskej dochádzky).

Úloha: trvalá

Zodpovední: triedni učitelia, vedenie školy

Zabezpečenie materiálno technických podmienok vzdelávania

4. Úlohy smerujúce k organizácii a zabezpečeniu plynulého chodu školy

1. Vyvinúť maximálne úsilie na realizáciu úprav areálu školy. V rámci možností vylepšovať materiálne, priestorové a estetické podmienky pre prácu v škole.

Úloha: trvalá

Zodpovední: vedenie školy

2. V rámci možností realizovať potrebnú údržbu školskej budovy a zariadení.

Úloha: trvalá

Zodpovední: vedenie školy

3. Uskutočňovať priebežné školenia všetkých zamestnancov školy a preverovať vedomosti z BOZP a PO.

Termín: september a priebežne

Zodpovední: vedenie školy, BT

4. Vyžadovať dodržiavanie predpisov BOZP, nosenie OOPP pri práci a robiť kontrolu.

Úloha: trvalá

Zodpovední: vedenie školy a BT

5. Pri riešení problémov uprednostňovať tímovú prácu - vedenie školy, MZ, RŠ

Úloha: trvalá

Zodpovedný: riaditeľ školy

Projekty

Názov projektu: Modernizácia vzdelávacieho procesu na školách.....

Cieľ: Zabezpečenie vyučovania anglického jazyka.....

Zodpovedná osoba: .riaditeľ školy....

Termín: 2009-2012.....

Názov projektu: Vzdelávanie pedagogických zamestnencov MŠ

Cieľ:Vzdelávanie pedagogických zamestnancov - IKT

Zodpovedná osoba: .riaditeľ školy....

Termín: 2010-2013

Názov projektu: Baterky na správnom mieste

Cieľ: Organizácia súťaží v zbere nebezpečného odpadu

Zodpovedná osoba: .riaditeľ školy....

Termín:2012- 2013

Názov projektu: RECYKLOHRY

Cieľ: Zber recyklovateľného odpadu

Zodpovedná osoba: .riaditeľ školy....

Termín: 2011-2012

Názov projektu: Podpora sociálnej inklúzie MRK - vzdelávanie pre všetkých

Cieľ: Podporovať sociálne inklúzie príslušníkov MRK prostredníctvom uľahčenia ich prístupuk formálnému vzdelávaniu a k získavaniu zručností potrebných na trhu práce

Zodpovedná osoba: .riaditeľ školy....

Termín: 2010-2012

Zabezpečenie voľnočasovej aktivity žiakov

Názov záujmového krúžku

Vedúci

Folklórny krúžok

Mgr.Juliána Calková

Maľovaná abecada

Mgr. Katarína Sabolová

Maľovaná angličtina

Mgr. Eva Smoláková

Mladý hasič

Michal Grajcar

Počítač hrou

PaedDr. Adriana Harmanová

Psychohygienické podmienky žiakov a učiteľov

Psychohygienické pomery pre prácu učiteľov a žiakov sú na priemernej úrovni. Budova školy bola rekonštruovaná pre potreby vyučovania základne a materskej školy z úsporných dôvodov a pre nevyhovujúci stav bývalej budovy základnej školy. Na budove boli vymenené okná a v súčasnosti prebieha zateplenie budovy a úpravy na streche. Vhygienicky vyhovujúcom stave su priestory interieru školy.V nasledujúcom období bude potrebné rekonštruovať osvetlenie v niektorých triedach a chodbách, Nedostatočné a nevyhovujúce sú priestory pre vyučovanie telesne výchovy /chýbajúca telocvičňa /.Vonkajší areál školy je použiteľý pre voľnočasové aktivity a vyučovanie telesnej výchovy za priaznivých poveternostných podmienok.

Ďalšie vzdelávanie učiteľov

Typ vzdelávania

Pedagóg

Termín od-do

Poskytovateľ

Funkčné

Drutárová

2012-2013

MC Prešov

Adaptačné

 

 

 

Aktualizačné

 

 

 

Inovačné

 

 

 

Špecializačné

 

 

 

Kvalifikačné

Sabolová

2012-2013

 

 

Smoláková

2011-2013

 

Vnútroškolská kontrola

Základná škola s materskou školou Sedliská

Plán vnútroškolskej kontroly na šk. rok 2012/2013

Cieľ kontroly:

• získať prehľad o odbornej a metodickej pripravenosti učiteľov a výchovných

pracovníkov

• zabezpečiť plynulý chod vyučovania, dodržiavanie pracovnej disciplíny

• získať prehľad o úrovni výchovno - vzdelávacieho procesu

• sledovať odstránenie nedostatkov vo výchovno - vzdelávacej činnosti z

predchádzajúcehoškolského roka

• získať prehľad o objektivnosti hodnotenia a klasifikácie žiakov jednotlivými

učiteľmi, scieľom zabezpečiť zjednocovanie kritérii pri klasifikácii

• sledovať evidenciu o klasifikácii žiakov v zmysle Metodických pokynov na

hodnotenie aklasifikáciu (MP)

• sledovať efektívne využívanie finančných prostriedkov

Formy, metódy a spôsob kontroly:

a) Priama hospitačná činnosť, v ktorej riaditeľ a zástupkyňa pre MŠ budú sledovať:

• dodržiavanie didaktických zásad, s osobitným zameraním na triedy prospechovo

slabšie

• plnenie učebných osnov a metodických pokynov a požiadaviek štandard v

jednotlivých ročníkoch

• využívanie učebných pomôcok a didaktickej techniky

• využívanie odbornej učebne

• dodržiavanie zásad klasifikácie žiakov

• dodržiavanie psychohygienických zásad vo výchovno - vzdelávacej práci

• plnenie plánu práce školy, plánu MZ

• dodržiavanie bezpečnostných predpisov na vyučovacích hodinách so zreteľom na

charakter predmetu

b) Pozorovanie, individuálny rozhovor s učiteľom

c) Didaktické testy, previerky zamerané na plnenie štandardov, ktoré sú už

vypracované pre jednotlivé predmety a ročníky

d) Rozbor predpísaných písomných prác a riaditeľských previerok na MZ

e) Práca MZ - kontrola dodržania časového plánu plnenia úloh, zovšeobecňovanie

dobrých skúseností z výchovno - vzdelávacej práce

f) Sledovanie plnenia prevádzkového poriadku a školského poriadku záväzného

pre pedagogických pracovníkov a žiakov školy

g) Sledovanie a kontrola dokumentáciie školy

• triedne knihy

• klasifikačné hárky

• osobné listy

• triedne výkazy

• záznamy nepovinných predmetov a povinne voliteľných predmetov

• triedne knihy ŠKD

• plnenie BOZ, PO, CO a pod.

• predpísané písomné práce

• invetárne knihy

h) Kontrola práce triednych učiteľov

• spolupráca s vychovávateľkami v ŠKD

i) Kontrola učební, priestorov školy

• s cieľom zistiť nedostatky

j) Kontrola bezpečnosti a hygienických opatrení (polročne)

k) Kontrola práce školníka, upratovačiek a administratívnych pracovníkov (vecné

plnenie, dodržiavanie pracovného času a jeho účelného využítia pri plnení

pracovných povinností)

l) Využívanie areálu školy, najmä na hodinách TEV, PDA, VYV, činnosti

ŠKD, v iných predmetoch pri vhodných témach

Rozpis úloh:

September:

• kontrola naplnenosti ŠKD, kontrola triednych kníh, triednych výkazov, plánov

MZ, zoznamov žiakov na záujmovú činnosť

• kontrola stáleho rozvrhu hodín

• kontrola technického stavu budovy (RŠ, ZRŠ, školník)

• aklimatizácia žiakov 1. ročníka na prácu v škole (vyučujúce v 1. roč., ŠKD, RŠ)

• estetická stránka pracovného prostredia, upravenosť tried, vitrín, chodieb, panelov

(RŠ,

ZRŠ), kontrola úrovne upratovania

• kontrola pracovných náplní, vyhotovenie náplní pre nových pracovníkov (RŠ)

• kontrola stavu pokladne (RŠ)

Október:

• triedne aktívy RZ a plenárne zasadnutie (RŠ, ZRŠ, TU)

• vstupné previerky z M a SJ v 2.-4.ročníku (RŠ)

• objednávka tlačív (RŠ)

• kontrola dodržiavania pracovnej doby prevádzkovými zamestnancami (ZRŠ )

• kontrola stavu pokladne (RŠ)

• kontrola ŠKD po 16.30 hod. (RŠ)

• kontrola vypracovania rámcových časovo - tématických plánov (RŠ)

• kontrola stavu OOP, doplnenie a kontrola kariet (RŠ,)

November:

• vyučovanie cudzích jazykov - komunikatívnosť na hodinách

• vypracovanie prehľadu zapojenia žiakov do záujmových aktivít (RŠ)

• vyučovanie SJ - komunikatívnosť na hodinách a výchova k národnej hrdosti (RŠ)

• príprava štvrťročnej pedagogickej rady (vedenie školy)

• kontrola záznamov v klasifikačných hárkoch a obalov na písomné prejavy žiakov

(RŠ)

• vyhodnotenie vstupných previerok ( RŠ, MZ)

• kontrola dodržiavania učebných plánov a plánov činnosti ŠKD (RŠ)

• kontrola plnenia plánu protidrogovej prevencie (koordinátorka PP, RŠ)

December:

• fyzická kontrola a účtovná kontrola a uzávierka kabinetných zbierok za kalendárny

rok, kontrola inventárnych kníh (vedúci zbierok, inventarizačná komisia ZRŠ)

• estetická stránka pracovného prostredia - upravenosť tried, chodieb, panelov,

(RŠ)

• príprava, úroveň vianočných besiedok po organizačnej, estetickej i spoločenskej a

kultúrnej stránke (RŠ)

• vyučovanie výchovných predmetov - komunikatívnosť a výchova k národnej

hrdosti (RŠ)

• kontrola dodržiavania termínov revízií zariadení (RŠ)

• kontrola stavu pokladne (RŠ)

Január:

• dodržiavanie metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu žiakov,

zapisovanie známok do klasifikačného hárku ( vyučujúci klasifikovaných predmetov, vedenie školy)

• kontrola záznamov v klasifikačných hárkoch,(RŠ a vedúci MZ )

• kontrola príprav na zápis do 1. ročníka ( RŠ, ZRŠ )

• hodnotiaca pedagogická rada, klasifikačná pedagogická rada (vedenie školy)

Február:

• zápis do 1. ročníka (ZRŠ)

• kontrola plnenia učebných osnov na I. polrok podľa zápisov v triednych knihách a

časových tématických plánoch v jednotlivých vyučovacích predmetoch (vedenie

školy a vedúci MZ)

• úroveň čítania na I. stupni a uplatňovanie čítania v ŠKD (RŠ)

• plán práce správnych zamestnancov počas jarných prázdnin (ZRŠ)

• kontrola povinných písomných prác a ich vyhodnotenie za I. polrok šk. roka.

Marec:

• vyučovanie cudzích jazykov - ústny prejav žiakov, komunikatívnosť (vedenie

školy, vyučujúci cudzích jazykov)

• kontrola budov a areálu školy z hľadiska BOZP a PO, preverenie a prehodnotenie

stavu

PO - prenostné spotrebiče, bleskozvody, hasiace prístroje apod. (ZRŠ)

• kontrola naplnenosti oddelení ŠKD a nepovinných predmetov (ZRŠ)

• kontrola plnenia Koncepcie enviromentálnej výchovy a vzdelávania a úroveň

enviromentálnych poznatkov žiakov (vedenie školy)

Apríl:

• príprava hodnotiacej porady (vedenie školy)

• kontrola záznamov v klasifikačných hárkoch a úroveň záznamov v ŽK (RŠ)

• kontrola vnútroškolskej zelene na novú sezónu (ZRŠ)

• úroveň podmienok vzdelávania v jednotlivých triedach, OU, chodbách z hľadiska

požiadaviek na motiváciu žiakov a kultúrne správanie sa (ZRŠ)

• kontrola plnenia učebných plánov (ZRŠ a vedúci MZ a PK)

• kontrola technického stavu učební, zariadenia v nich, nábytku a pod. (ZRŠ , školník)

• vyučovanie TEV v 1. - 4. ročníku, kvalita vyučovacieho

procesu a využívanie školského areálu.

Máj:

• výstupné riaditeľské previerky SJ, M vo všetkých ročníkoch, vyhodnotenie

%úspešnosti žiakov

• úroveň písomného a grafického prejavu žiakov 2. - 4. ročníka (VYV, zošity, a

pod.), kontrola úrovne graf. prejavu žiakov 1. ročníka (RŠ, vedúci MZ )

• príprava MDD (RŠ, )

• kontrola stavu pokladne (RŠ)

• riaditeľská kontrola úrovne čítania v 1. ročníku (RŠ)

Jún:

• organizácia výletov a cvičenia v prírode (RŠ)

• úroveň estetickej stránky pracovného prostredia na školskom

ihrisku, OU a kabinete (ZRŠ)

• plán služieb počas prázdnin, kontrola čerpania NV a dovoleniek (ZRŠ)

• kontrola plnenia opatrení z previerok BOZP a PO (ZRŠ)

• príprava záverečnej pedagogickej rady, vyhodnotenie úspešnosti žiakov

v riaditeľských previerkach a olympiádach ( vedúce MZ, RŠ)

• rozlúčka so štvrtákmi (RŠ, TU)

• zabezpečenie programu na otvorenie šk. roka a privítanie žiakov do 1. ročníka

(RŠ)

• kontrola čistoty a technického stavu školy a školského areálu a príprava plánu

práce počas prázdnin pre správnych zamestnancov (RŠ )

• analýza úrazovosti na škole počas šk. roka (ZRŠ )

• správy o činnosti metodických orgánov školy pri plnení plánu práce školy za

školský rok - do 10. 06. (vedúce MZ )

• analýza splnenia plánu školy za šk. rok (RŠ)

Mgr. Štefan Straka, riaditeľ školy

Záver

Vypracoval: Straka Štefan

V Sedliskách, 3.septembra 2012

Plán práce prerokovaný v pedagogickej rade dňa: